GESAA

Zoals in elke stad bestaan er in Raetsburg veel verschillende organisaties die het leven van de gegoede burger aantrekkelijker moeten maken. Zo zijn er bijvoorbeeld:

 • De Bank - de financiële sector wordt beheerst door ‘de Bank’, gelegen in het centrum van Raetsburg.
 • De Loge - de vrijmetselaars van Raetsburg. Natuurlijk bekent niemand vrijmetselaar te zijn, maar wil iedereen ertoe behoren.
 • De Gazet van Raetsburg - de enige officieel goedgekeurde nieuwsbron in Raetsburg.
  Het Gezelschap van Exploratie en Studie van de Archeologie en Antropologie - een gentlemen’s club voor ontdekkingsreizigers en avonturiers.
 • De Handelsbeurs - overkoepelt de Raetse handelaars, geeft hen extra veiligheid, toegang tot de Handelbeurs, contacten en zelfs gerechtelijke hulp.
 • Janssen Chemicaliën - staat in voor een groot deel van de Belgische productie van scheikundige stoffen. Opgericht door professor Paul Janssen.
 • Het Bisdom Raetsburg - De stad en de omliggende gebieden behoren tot één Bisdom dat 8 decanaten omvat, waarvan er drie in Raetsburg zelf gelegen zijn.
 • Het Belgisch Leger - een legereenheid is gestationeerd in een kazerne nabij Raetsburg.
 • De Politie - bestaat uit 3 commissariaten, die elk instaan voor een stadsdeel van Raetsburg.
 • De Energiecentrale - een gigantische energiecentrale brengt licht en warmte naar de rijke buurten van Raetsburg.
 • De Steenkoolcoöperatieven - de mijnuitbaters van de steenkoolmijnen rond de stad hebben zich verenigd in de Raetse Steenkoolcoöperatieven.
 • De Raetse Kliniek -  hier gaat de meer gegoede Raetsburger naartoe bij medische problemen, omvat ook een modern sanatorium en een psychiatrische eenheid
 • Het Universitaire Ziekenhuis - waar het proletariaat van Raetsburg medische verzorging kan krijgen
 • De Universiteit van Raetsburg - het hart van Raetsburg.
 • Het Gerechtshof - het gerechtelijk apparaat dat instaat voor de rechtspraak.
 • De burgerlijke stand - centraal administratieorgaan van de gemeentelijke overheidsdiensten
 • Europees Bureau voor Innovatie - Omdat Raetsburg een universiteitsstad is waar de grenzen van de wetenschap elke dag weer worden afgetast, heeft het EBI een grote afdeling in de stad. Agenten van het EBI zetelen mee in de raden van bestuur van de universiteit, het universitair ziekenhuis en de Raetse kiliniek.
 • De Badawi - bannelingen, zwervers en vagebonden uit het Ottomaanse rijk. Niemand weet waarom ze precies naar het noorden gemigreerd zijn, maar heel wat grote steden van Europa hebben sinds de grote oorlog een Badawi kamp in de buitenwijken. Het is een spiritueel volk dat uitmuntende ambachtslui en mechaniekers heeft, maar ook veel dieven en oplichters.

Alle bovenstaande organisaties kunnen werkgevers zijn voor spelers uit de middenstand. Wil je tot een van deze organisaties behoren, neem dan contact op met de spelleiding om je functie en rang binnen de organisatie te bepalen. Sommige organisaties blijken soms meer te zijn dan ze op het eerste zicht lijken. Heb je zelf een organisatie bedacht, neem ook dan contact met ons op. Dan kijken we hoe we jouw idee in het spel kunnen meenemen.

Science

Technologie is in Aether nog steeds handwerk. Dat zorgt ervoor dat het vaak erg duur is. Ben je een specialist in het vervaardigen van een technologie, dan kun je ervan uitgaan dat je niet snel zonder werk komt te zitten.

Steenkool is de enige energie die het dagelijkse leven van de burger bereikt. Een boer of arbeider kan geen steenkool betalen en moet terugvallen op hout of gedroogde turf om zich te verwarmen. Elektriciteit bestaat, maar is nog altijd een voorrecht van de rijken. In grote steden, zoals Raetsburg, zorgen elektriciteitscentrales in de betere buurten voor verlichting van huizen en straten. Het proletariaat moet zich nog altijd behelpen met kaars, gaslicht en haard. Transport van goederen verloopt via treinen, schepen of luchtschepen.

Meer over technologie en wetenschap lees je verderop in hoofdstuk 5.

Rechtbank

Recht wordt gesproken door een rechter. De strafmaten zijn afhankelijk van de sociale status van de beschuldigde. Een arbeider die iemand van adel verwondt krijgt een veel strengere straf dan andersom. Kleine misdrijven worden bestraft met een geldboete en een eventuele verbeurdverklaring. Grote misdrijven met een gevangenisstraf. Op een halsmisdrijf staat nog altijd de doodstraf.

 • Kleine misdrijven: slagen en verwondingen, beledigen van een ambtenaar in functie, openbare dronkenschap
 • Grote misdrijven: stelen, godslastering, trekken van een wapen in het publiek, bezit van een wapen als dit niet is toegestaan, doodslag
 • Halsmisdrijven: moord, hoogverraad, bezit van verboden technologie, ketterij, hekserij, grafschennis, lijkenpikken

België is een monarchie. De koning wordt bijgestaan door een senaat en een kamer van volksvertegenwoordigers. In de senaat zetelen alleen edellieden. In de kamer kan iedereen zetelen. Kamer en senaat maken wetten die de koning goedkeurt. De koning is ook opperste bevelhebber van het leger. Steden zoals Raetsburg worden bestuurd door een burgemeester en een Raad van Schepenen. Burgemeesters en schepenen worden verkozen door de bevolking van de stad. België gebruikt daarbij een meervoudig Cijnskiesrecht. Dat betekent dat je pas mag gaan stemmen als je voldoende belastingen betaalt.

Tijdens een van onze eerste evenementen gaan we dieper in op het kiesstelsel in Raetsburg.

Church

De kerk van de Heilige Familie ontstaat in Armenië als koning Gagik Artsruni een in leder gebonden perkament met dialogen tussen Jezus en Judas ontdekt. De familie die het perkament al generaties van vader op zoon doorgeeft, beweert van de apostel af te stammen. De Armeense kerk (en later het gehele Oostelijke Christendom) accepteert de Heilige Familie. Het Katholieke Westen doet dat niet. Tot ze in 1896 gedwongen worden hun leer aan te passen.

In het evangelie van Judas wordt Judas’ verraad een mystieke weldaad, die door Jezus gewenst zou zijn. De tekst veronderstelt een afkeer van de materiële wereld, want de dood is voor Jezus geen nederlaag, maar de mogelijkheid zich te bevrijden van het stoffelijke lichaam.

Uit het evangelie: De discipelen zeiden tot [hem], “Meester waarom lacht u om [ons] gebed van dankbetuiging? We hebben gedaan wat juist is.” Hij antwoordde en zei tot hen, “ik lach niet om jullie. <Jullie> doen dit niet vanwege je eigen wil, maar omdat het door dit is dat jullie god geprezen [zal worden].” Zij zeiden,”Meester, u bent [….] de zoon van onze God.” Jezus zei tot hen, ”Hoe kent u mij? Waarlijk [ik] zeg u, geen generatie van de mensen te midden van u zal mij kennen." Wetende dat Judas bewogen was door iets van grote betekenis, zei Jezus tot hem, “Verwijder u van de anderen en ik zal u van het mysterie van het koninkrijk vertellen. Het is mogelijk voor u om dit te bereiken, maar u zult er veel verdriet van hebben."

Hoewel de Kerk van de Heilige Familie overal publiekelijk erkend wordt als de enige ware kerk, houden veel gelovigen privé vast aan de tradities uit het verleden. Veel kerken blijven in hun hart Katholiek, al spreekt de priester braaf de woorden van het nieuwe evangelie op zondag. Een voorbeeld van dit verdoken schisma is het verschil in naamgeving van de hoogste kerkelijke dignitarissen. Onder de heilige familie staan kerkvaders die 1 of meerdere landen onder hun beheer hebben. In het oosten zijn dat Metropolieten, in het westen Helionieten.

Belgen betalen met de Belgische Frank. Een frank staat ongeveer gelijk aan 10 euro. De rijken rekenen in franken, het gros van de bevolking doet het met centiemen. De Belgische Frank is papiergeld, uitgegeven door de Staat en geborgd met goud. Papiergeld bestaat in coupures van 1, 5, 10, 20 en 100 BEF. Hogere bedragen vind je in de vorm van Assignaten. Deze waardepapieren worden uitgeschreven door staatsinstellingen.

Momenteel zijn er drie munten in omloop : een stuk van één centiem (in de volksmond een ‘Boerke’), een stuk van tien centiem en een stuk van 25 centiem. Met 4 centiemen koop je een brood bij de bakker, met 1 centiem een appel bij een straatventer of een biertje in het locale café. Een arbeider verdient ongeveer 7 frank per week. Een mijnwerker of politieagent tot 14 frank. Hoger opgeleid personeel kan tot 75 frank per week verdienen. Het spreekt voor zich dat de adel niet eens weet hoeveel ze verdienen.

Omdat de economie nog herstellende is na de oorlog, hangt de prijs vaak af van de beschikbaardheid. Zo is vers, exotisch fruit vaak niet te betalen voor minderbedeelden. Ook technologie is duur in Aether. Een radio kost al gauw 25 frank. Een revolver of pistool 5 tot 10 keer zoveel.